آنالیز GC-MASS

متقاضی گرامی پس از ثبت نام در پرتال و ورود به سامانه می‌توانید از طریق دکمه مقابل فرم درخواست آنالیز خود را تکمیل نمایید: فرم درخواست آنالیز


chnso

پر کاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه‌ای کروماتوگرافی است و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. میخائیل سوئت اولین کسی بود که برای جداسازی مواد رنگی از روش‌ کروماتوگرافی در سال ۱۹۰۳ استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اﺟﺰاي ﻣﺨﻠﻮط مورد نظر، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زمان بازداری هر یک ازاجزا ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، پس از این مرحله آنها وارد ﻣﻨﺒﻊ یونیزاسیون ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ شده و در نهایت، ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺟﺰاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم صورت می پذیرد..کاربرد اصلی این دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارنمونه هایی اﺳﺖ ﮐﻪ نقطه جوش پایینی دارند که به موجب این امر ﻓﺮارند (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ) و ﯾﺎ از طریق ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺧﺎص، تبدیل به گونه های ﻓﺮار می شوند. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ این است که ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ قابل استفاده است،پاسخ دهی سریع دارد وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﯾﺮاﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آنالیت در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک در ﺣﺪ ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم با آن قابل انجام است. کاربرد این دستگاه در علوم و صنایع مختلف بسیار قابل ملاحظه است که به نمونه هایی از آن می توان اشاره نمود. برخی ویٰژگی‌های این روش عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل مواد بیولوژیکی بدن مانند خون و ادرار و بررسی حضور الکل ها و مخدرها در آنها
  • شناسایی یون های مولکولی، ایزومر ها و هیدروکربن هایی با فراریت کم
  • غربالگری نوزادان به منظور جلوگیری از بیماری متابولیک مادرزاد
  • ردیابی و اندازه گیری آلاینده های آلی موجود در محیط زیست مانند فنول ها و کلروفنول ها در آب و خاک
  • پزشکی قانونی و جرم شناسی جهت بررسی سموم و استروئید ها در نمونه های بیولوژیکی
  • صنایع غذائی و نوشیدنی دارای ترکیبات آروماتیک و معطر
  • قابلیت شناسایی اجزاء یک نمونه و ارائه جرم مولکولی و ساختار آن
  • قابلیت شناسایی ترکیبات آلی از قبیل اسیدهای چرب، آمینواسیدها، ترکیبات آلی فرار، پس ماند آفت کش ها و ...
  • قابلیت تزریق مستقیم نمونه های جامد و مایعقابلیت اندازه گیری جرم تا 2000 دالتون
  • قابلیت اندازه گیری کمی تا مقیاس ppb

متقاضی گرامی پس از ثبت نام در پرتال و ورود به سامانه می‌توانید از طریق دکمه مقابل فرم درخواست آنالیز خود را تکمیل نمایید: فرم درخواست آنالیز

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شیمی کلینیک

» تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، نرسیده به چهار راه خاور، خیابان شهید حسینعلی، پلاک 9، مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران، کدپستی: 1681963113

» تلفن : 09360921992

» info@shimiclinic.com

جستجو